Tuesday    Nov  19    7:30 only
Wednesday Nov  20    7:30 only